تینر مخصوص رنگ ترافیکی اکریلیک ترموپلاست

توضیحات نمونه کار

تینر مخصوص رنگ ترافیکی اکریلیک ترموپلاست اکسیرپرگاس جهت رقیق سازی رنگ های ترافیکی بر پایه رزین کریلیک ترموپلاست و شستشوی ابزار رنگ آمیزی به کار مبرود