تینر رنگ ترافیکی آلکید کلروکائوچو

توضیحات نمونه کار

تینر رنگ ترافیکی آلکید کلروکائوچو اکسیرپرگاس جهت رقیق سازی رنگ های ترافیکی بر پایه رزین آلکید کلروکائوچو و شستشوی ابزار رنگ آمیزی به کار مبرود